uctovnictvoprevsetkych.sk

Aké sú povinnosti pri označovaní kamennej prevádzky

Publikované: 01.12.2019

Čo je potrebné pri otvorení prevádzky absolvovať aby sme sa vyhli zbytočným pokutám, ktoré sa nám na začiatok podnikania vôbec nehodia.

Označenie prevádzky

Predovšetkým musí byť prevádzka označená obchodným menom podnikateľa, ku ktorému sa môže pripojiť označenie prevádzkarne alebo iné rozlišujúce označenie.

Označenie musí byť na vhodnom a viditeľnom mieste. Zákon bližšie neurčuje miesto ani podobu označenia (farbu, font, veľkosť).

Okrem obchodného mena, musí byť prevádzkareň označená nasledujúcimi údajmi:

  • obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby,
  • meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
  • prevádzková doba určená pre spotrebiteľa,
  • ak ide o ubytovacie zariadenie, tak aj kategóriu a triedu ubytovania.

Tabuľka s povinnými údajmi a otváracími hodinami sa zvykne umiestňovať na vchodové dvere, ale môžete ju umiestniť aj inde, napríklad na okno výkladu alebo na stenu vedľa dverí. Podstatné je, aby bola na viditeľnom mieste a aby bolo jasné, k akému objektu sa vzťahuje (to znamená, že ak máte predajňu vo dvore, nestačí ak umiestnite tabuľku na fasádu na ulici, ale musí byť označená samotná prevádzka).

Označenie prevádzky môže vyzerať napríklad takto:

Nezabudnite, že vo svojej prevádzke (obchode, kaviarni, reštaurácii, kaderníctve), kde majú prístup zákazníci, musia byť vaši zamestnanci označení tak, aby ich bolo možné odlíšiť od zákazníkov. Týka sa to aj majiteľov prevádzky.

Označenie pri zatvorení prevádzky

Prevádzku musíte osobitne označiť aj v prípade, ak sa ju chystáte dočasne alebo trvalo zatvoriť.

Pri trvalom zatvorení to navyše musíte nahlásiť obci a živnostenskému úradu.

 

Oznam o zákaze fajčenia

Ak pre vašu prevádzkareň platí zákaz fajčenia, potom musí byť v prevádzkarni na viditeľnom priestore umiestnené upozornenie na zákaz fajčenia.

Ak prevádzku neoznačíte zákazom fajčenia, potom vám hrozí pokuta od 331 až do 3319 EUR od Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Upozornenie na zákaz fajčenia v prevádzke, doplnený o potrebné údaje.

Zamestnanec zodpovedný za reklamácie

V prevádzkarni musí byť počas celej prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.

Túto povinnosť vyžaduje zákon na ochranu spotrebiteľa.

To v praxi znamená, že nemôžete zákazníka odbiť s tým, že dnes v predajni nie je človek zodpovedný či schopný prijať jeho reklamáciu.

Reklamačný poriadok

Ako predávajúci ste povinný spotrebiteľa riadne informovať o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných opráv.  Aj preto musíte mať v prevádzke umiestnený reklamačný poriadok.

Reklamačný poriadok musí byť sprístupnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

Evidencia o reklamáciách

Ako predávajúci máte ďalej povinnosť viesť v prevádzke evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie v prípade kontroly.

Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.

Zákon nestanovuje, akým spôsobom vediete túto evidenciu. Môžete si ju viesť aj na papieri, v počítači. Postačuje, ak si v papiernictve kúpite Knihu evidencie o reklamáciách. Niektoré ekonomické či účtovné programy majú v sebe zabudované moduly na evidenciu reklamácií.

Ak ste potrebovali s niečím poradiť neváhajte nás kontaktovať.


© 2019-2020 uctovnictvoprevsetkych.sk všetky práva vyhradené | o tento web sa stará Powered by SYCOM Servers a domarstudio.sk