uctovnictvoprevsetkych.sk

Kto ma nárok na materskú dávku v roku 2021?

Publikované: 31.1.2021

Materská dovolenka je obdobie, kedy poberáte dávku nemocenského poistenia, ktorú vám štát poskytne v prípade tehotenstva a starostlivosti o narodené dieťa. Vypláca sa na základe nemocenského poistenia, ktoré za vás platil zamestnávateľ alebo ste si ho ako samostatne zárobková osoba odvádzala sama. 

 

Materské je nemocenská dávka, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa, a to:

 • matke dieťaťa,
 • inému poistencovi, ktorý je ustanovený zákonom (napr. otec dieťaťa, manžel matky dieťaťa),
 • fyzickej osobe starajúcej sa o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.
 • Vyššie uvedené osoby však nemajú nárok na materské automaticky, nakoľko musia splniť podmienky podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Na materské má nárok osoba v postavení:

 • zamestnanca,
 • povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO),
 • dobrovoľne nemocensky poistenej osoby,
 • fyzickej osoby, ktorej vznikol nárok na materské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote,

po splnení nasledovných podmienok (uvádzame podmienky pre matku a otca dieťaťa, nakoľko ide o najčastejších žiadateľov o materské):

 1. ak ide o matku dieťaťa:
 • v deň nástupu na materské musí byť matka nemocensky poistená alebo byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia,
 • v období dvoch rokov dozadu, a to ku dňu pôrodu bola matka nemocensky poistená najmenej 270 kalendárnych dní,
 1. ak ide o otca dieťaťa:

-  v deň nástupu na materské musí byť otec dieťaťa nemocensky poistený alebo byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia,

-  v období dvoch rokov, a to ku dňu nástupu na materské bol otec nemocensky poistený najmenej 270 kalendárnych dní,

-  pobočke Sociálnej poisťovne predložil dohodu o prevzatí dieťaťa do starostlivosti a potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že ani jeden z rodičov nepoberá rodičovský príspevok, a to odo dňa, od kedy sa uplatňuje nárok na materské.

 

Podmienky nároku na materskú dávku

Nárok na materskú ako matka získate, ak splníte podmienku minimálneho nemocenského poistenia 270 dní v posledných dvoch rokoch pred nástupom na materskú dovolenku. Výška materskej je u každého iná. Vypočítava sa ako 75 % z hrubej mzdy na základe denného vymeriavacieho základu.

Výška materského

Materské v roku 2021 je vo výške 75 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ) za jeden kalendárny deň.

Denný vymeriavací základ v roku 2021 vypočítame ako podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatiť poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia.

Takto vypočítaný DVZ však nesmie presiahnuť 75 % maximálneho denného vymeriavacieho základu za jeden kalendárny deň. Nakoľko maximálny denný vymeriavací základ pre rok 2021 predstavuje sumu 71,8028 €, platí, že maximálna denná suma materského na rok 2021 nesmie presiahnuť 75 % z 71,8028 €, t. j. 53,8521 €.

Maximálne materské v roku 2021 môže dosiahnuť sumu až 1 669,50 €

Osoba, ktorá splnila podmienky nároku na materské, môže v roku 2021 získať maximálne materské uvedené v nasledovnej tabuľke:

Maximálne materské v roku 2021

Počet kalendárnych dní mesiaca

Výška maximálneho materského v €

Výpočet

30 dní

1 615,60 €

(75 % z 71,8028) * 30,
t. j. 53,8521 * 30

31 dní

1 669,50 €

(75 % z 71,8028) * 31,
t. j. 53,8521 * 31Ako dlho trvá poberanie materského v roku 2021?

Matka dieťaťa po splnení zákonom stanovených podmienok poberá materské:

 • od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, ktorý určil lekár, avšak môže nastúpiť aj skôr, a to najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu,
 • do zániku 34. týždňa od vzniku nároku na materské (výnimkou je osamelá matka, ktorá poberá materské až po dobu 37 týždňov, či matka, ktorá porodila dva alebo viac detí, ktorá poberá materské po dobu 43 týždňov).

Otec dieťaťa po splnení zákonom stanovených podmienok poberá materské:

 • odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu (ak matka nepoberá materské) alebo po vyčerpaní materského matkou (ak matka poberá materské),
 • do zániku 28. týždňa od vzniku nároku na materské (výnimkou je osamelý otec, ktorý poberá materské až po dobu 31 týždňov, či otec, ktorý sa stará o dve alebo viac detí, ktorý poberá materské po dobu 37 týždňov),
 • najdlhšie však do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa.

© 2019-2020 uctovnictvoprevsetkych.sk všetky práva vyhradené | o tento web sa stará Powered by SYCOM Servers a domarstudio.sk