uctovnictvoprevsetkych.sk

Výpočet dane z príjmov právnických a fyzických osôb

Publikované: 23.12.2019

Pri výpočte dane z príjmov právnických a fyzických osôb vychádzame vždy z nákladov a výnosov. Ich rozdiel tvorí hospodársky výsledok firmy, ktorý môže byť kladný (zisk) alebo záporný (strata). Pochopiteľne nikto z nás nechce platiť vysoké dane, niekedy ale potrebujeme dosahovať zisk aby sme si mohli napr. vybaviť úver a podobne. Z tohto dôvodu sa každý podnikateľ rozhoduje ktorým smerom a ako bude vyvíjať svoje ekonomické činnosti.

Právnické osoby:

Klasický vzorec pre výpočet dane z príjmu je rozdiel nákladov a príjmov. V prípade straty daň z príjmu neriešime. V prípade zisku (za predpokladu že nemáme žiadne pripočítateľné položky tento zisk pre nás bude tvoriť základ dane), daň bude vo výške 21% zo zisku. Pokiaľ sme v predchádzajúcich 4 rokoch mali stratu, vieme si ju uplatniť a tým znížiť základ dane o štvrtinu straty minulého obdobia.

Pokiaľ máme v účtovnej evidencii pripočítateľné položky (napr. reprezentačné náklady, 20% ceny PHM u osobných áut, tzv. nedaňové náklady a podobne), tieto položky sa nám pripočítajú k výnosom, teda rozdiel medzi nákladmi a výnosmi bude odlišný ako v predchádzajúcom klasickom prípade.

Podnikatelia by si mali sledovať teda nielen klasickú výsledovku ale aj podklady pre daň z príjmov. Tieto čísla sa v drvivej väčšine odlišujú. U výsledovky je iba rozdiel medzi nákladmi a výnosmi a u podkladov pre daň z príjmov sú už zohľadnené aj pripočítateľné a odpočítateľné položky.

Fyzické osoby:

Pri fyzických osôb máme aj naďalej možnosť využiť formu paušálnych výdavkov.

Použitie paušálnych nákladov

Spočítané príjmy (ktoré reálne boli zaplatené v danom roku) budú tvoriť základ pre výpočet nákladov. Náklady si môžeme uplatniť vo výške 60% z príjmov, maximálne do výšky 20tis. EUR. K takto vyrátaným nákladom si ešte prirátame zaplatené odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Rozdiel príjmov a tohto súčtu tvorí základ dane. Následne si uplatníme nezdaniteľnú časť na daňovníka, aktuálne 4414,20EUR/daňovník/rok. Až po zohľadnení uvedeného nám vyjde čistý základ dane, z ktorého 19% odvedieme. V tomto prípade nie je nutné viesť účtovníctvo, nutná je iba evidencia príjmov. Tento spôsob využíva čoraz viac podnikateľov. Je výhodný najmä pre tých, ktorí nedosahujú veľmi vysoké príjmy.

Druhú skupinu tvoria SZČO, ktorí si paušálne výdavky neuplatňujú, vedú riadne účtovníctvo. V tomto prípade základ dane tvorí rozdiel medzi príjmami a výdavkami, pričom si uplatníme nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, aktuálne 4414,20EUR/daňovník/rok. Z vyrátaného základu dane odvedieme štátu 19%.

Netreba zabudnúť na to, že ak ako fyzická osoba máte príjmy aj zo závislej čnnosti, tak nezdaniteľnú časť na daňovníka si uplatňujete len raz. V prípade, ak ako fyzická osoba máte príjem z prenájmu nehnuteľností, tak výpočet dani sa trochu mení.

V prípade, že máte nejaké otázky k tejto téme alebo by ste potrebovali poradiť alebo vypracovať daňové priznanie za rok 2019, neváhajte nás kontaktovať.

Autorkou článku je kolegyňa z nášho účtovného tímu Monika.


© 2019-2020 uctovnictvoprevsetkych.sk všetky práva vyhradené | o tento web sa stará Powered by SYCOM Servers a domarstudio.sk