uctovnictvoprevsetkych.sk

OSS - One Stop Shop

Publikované: 04.11.2021

Od 1. 7. 2021 je možné využívaÅ¥ na odvádzanie DPH do zahraničia jedno administratívne miesto v Slovenskej Republike, tzv. One Stop Shop (OSS), bez toho, že by bolo nutné registrovaÅ¥ sa k odvodu DPH v jednotlivých členských krajinách.

 Okrem toho sa menia pravidlá stanoveného limitu pre odvod DPH v zahraničí.

Po novom sa od 1. 7. 2021 rušia limity 35 000 alebo 100 000 EUR a vzniká len jeden limit vo výške 10 000 EUR bez dane na predaj tovaru na diaľku a poskytnutie služieb. Limit je spoločný na predaj tovaru na diaľku a poskytnutie služieb do všetkých členských štátov dohromady. Už sa  nebude uplatňovaÅ¥ limit na predaj tovaru na diaľku pre každý členský štát zvlášÅ¥, ako tomu bolo pri zasielaní tovaru.

OSS slúži len na odvod DPH v SR pri vybraných plneniach, ktoré sú poskytované cezhranične koncovým spotrebiteľom do iných štátov Europskej Únie a pri ktorých vzniká dodávateľovi povinnosÅ¥ odvodu DPH v členskom štáte spotrebiteľa. Dodávateľ (používateľ OSS) sa registruje do režimu OSS a odvádza DPH len v jednom členskom štáte EÚ ( v SR), aj keď ide o cezhraničné plnenie v EÚ.

Používanie OSS nie je povinné, ale výrazne zjednodušuje používateľom odvod DPH pri vybraných plneniach, pri ktorých má byÅ¥ DPH vybraná v inom členskom štáte EÚ.

Povinnosti podnikateľov zapojených do OSS:

Ak sa podnikateľ rozhodne uplatňovaÅ¥ OSS, prihlási sa na portáli Finančnej správy do svojej Osobnej internetovej zóny a vyplní  elektronický formulár pre registráciu.

Následne je potrebné jedenkrát štvrÅ¥ročne podáÅ¥ priznanie týkajúce sa všetkých služieb a tovaru, ktoré ste predali koncovým zákazníkom v Älenských štátoch. Toto priznanie sa podáva elektronicky na portáli Finančnej správy.

Ak by ste sa chceli dozvedieÅ¥ viac neváhajte kontaktovaÅ¥ našu účtovnú kanceláriu, kde Vám poradíme aké termíny treba dodržaÅ¥ a taktiež čo robiÅ¥ ak termín registrácie nestihnete.


© 2019-2020 uctovnictvoprevsetkych.sk všetky práva vyhradené | o tento web sa stará Powered by SYCOM Servers a domarstudio.sk