uctovnictvoprevsetkych.sk
Jednoduché a podvojné účtovníctvo
Služba zahŕňa

kontrola formálnej správnosti dokladov pred ich zaúčtovaním

zaúčtovanie dokladov, vedenie príslušných evidencií

spracovanie daňových priznaní k DPH, dani z príjmov, dani z motorových vozidiel, prípadne iných potrebných hlásení a oznámení pre daňový úrad, zasielanie podkladov potrebných pre úhradu daňových povinností

spracovanie riadnej (príp. mimoriadnej) účtovnej závierky a spracovanie príslušných výkazov

poskytovanie priebežných informácií o hospodárskom výsledku, stave majetku a záväzkov v dohodnutých časových intervaloch

Personalistika

Služba zahŕňa

vypracovanie pracovnoprávnych dokumentov pre zamestnancov klienta (pracovné zmluvy, dohody vykonávané mimo pracovného pomeru, dodatky ku zmluvám a dohodám a pod.)

komunikácia s inštitúciami sociálneho a zdravotného poistenia (plnenie oznamovacích povinností, zasielanie požadovaných dokumentov)

riadenie ukončenia pracovného pomeru vrátane celej súvisiacej dokumentácie

proces zabezpečenia vysielania zamestnancov do zahraničia

spracovanie požadovaných personálnych potvrdení a dokumentov pre zamestnancov

Mzdová
agenda
Služba zahŕňa

výpočet miezd zamestnancov, vypracovanie a zasielanie mesačných výkazov a hlásení na príslušné inštitúcie

zúčtovávame zrazené preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti každý rok

vypracujeme zápočtový list

vyhotovujeme štvrťročný prehľad

spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň

poradenstvo v oblasti miezd a personalistiky

Viac informácii
Ekonomické poradenstvo, reporting, konzultácie
Služba zahŕňa

• Priebežnú optimalizáciu základu dane, minimalizáciu daňovej záťaže klienta pri použití legálnych prostriedkov – nie je vždy súčasťou paušálnej platby.

• Komplexné posúdenie daňovej situácie klienta.

• Daňové riešenie obchodných transakcií a posúdenie podnikateľských zámerov z daňového hľadiska.

• Poradenstvo pri vysporiadaní pohľadávok a záväzkov.

• Vypracovávanie daňových priznaní ku všetkým daniam (na základe doručených podkladov - cestná daň, daň z nehnuteľností, atď.).

• Upozornenie klienta na daňové termíny, splatnosti daní a daňových záloh, na zmeny v legislatíve,

• Registráciu daňových subjektov na daňovom úrade.

• Prehľad a sledovanie zmien v oblasti daňového práva.

• Zabezpečovanie komunikácie so správcom dane v rozsahu splnomocnenia.

• Zastupovanie v daňovom konaní, príprava podkladov k daňovej kontrole.

• Ďalšie služby podľa potrieb klienta.

• Oznamovacia povinnosť podľa § 32 ods. 5 zákona č. 511/1992 Zb.

• Spracovanie štatistických výkazov.

• Vystavenie faktúry na základe predložených podkladov.

• Spracovanie vyúčtovania cestovných výdavkov (tuzemské / zahraničné pracovné cesty).

• Administratívne práce.

• Návrhy zmlúv.

• Zastupovanie pred úradmi.

Viac informácii
Online
fakturácia
Služba zahŕňa

Sami budete pánmi svojho účtovníctva, už nemusíte čakať na účtovníka, aby vám vystavil faktúry, máte ich prehľadné a kompletné vo svojej online aplikácií.

Jednoduchá a rýchla fakturácia kdekoľvek.

Absolútny prehľad vo firme.

VIP zákaznická podpora

Moderné podnikanie na mieru

Zakladanie spoločností
Služba zahŕňa

obdržíte dotazník, ktorý vyplníte a pošlete nám na e-mailovú adresu

obratom vám emailom zašleme potrebné dokumenty na podpis

dokumenty podpíšete u notára, resp. na matrike a zašlete nám poštou

vybavíme živnostenské oprávnenie na živnostenskom úrade

podáme návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra

zašleme Vám prvovýpis z obchodného registra Vašej novej s.r.o.

zaregistrujeme Vašu spoločnosť na príslušnom daňovom úrade zacnempodnikat.sk

Virtuálne sídlo
Služba zahŕňa

Sídlo na prestížnej adrese priamo v centre mesta Košice

Cena podľa obdobia predplatného začína už od 7 €/mesačne

Označenie schránky obchodným menom vašej firmy

Neobmedzené notifikácie o prijatej pošte emailom

Skenovanie a preposielanie pošty na požiadanie

Stabilita adresy - sme vlastníci nehnuteľností, čo garantuje nemennosť sídla virtualnesidlovkosiciach.sk


Účtovníctvo, mzdové účtovníctvo
Online účtovníctvo (aby sused nevidel ako sa Vám darí)
Školenie pre začiatočníkov
Leasing (ZP, HP)
Zastupovanie klientov pred úradmi
Projekty (BoZP, PO, PZS, GDPR...)
Projekty UpsVaR


© 2019-2020 uctovnictvoprevsetkych.sk všetky práva vyhradené | o tento web sa stará Powered by SYCOM Servers a domarstudio.sk