uctovnictvoprevsetkych.sk

Povinnosť pre všetky eseročky nahlásiť rodné číslo spoločníka do obchodného registra

Publikované: 28.9.2021

Aktualizácia z 27. septembra 2021:

Tento článok bol vytvorený ešte pred zmenou, ktorú vláda schválila v júli 2021, a ktorá je práve teraz v parlamente. Ako sme v závere článku avizovali, niečo sa pripravovalo a, zdá sa, že to nedopadne až tak zle. Preto aktualizujeme stav:

  1. Zápis rodných čísiel vykoná štát automaticky do konca mája 2022.
  2. Pridanie údajov do obchodného registra bude bezplatné.
  3. O automatickom doplnení rodného čísla štát zašle do elektronickej schránky podnikateľa oznámenie spolu s výpisom z obchodného registra, do 31. mája 2022. Ak registrový súd takéto oznámenie v uvedenej lehote nezašle, automatizované doplnenie identifikačných údajov nebolo možné vykonať a podnikateľ si ho musí urobiť sám (bez poplatku).

Legislatíva sa však nepodarila úplne. Novela, ktorá je ešte stále v parlamente síce s najväčšou pravdepodobnosťou bude schválená, ale zatiaľ nie je. A ak bude schválená, tak bude platiť až od 1. decembra 2021 (!).

Čo to znamená? Od 1. októbra do 30. novembra 2021 bude stále platiť stará úprava. Znamená to, že táto „stará“ povinnosť pre firmy platí a nie je zadarmo. Tak, ako píšeme v pôvodnom článku nižšie.

V podstate by sa však nič také dramatické nemalo stať a malo by stačiť počkať do 1. decembra 2021 resp. 31. mája 2022. Má to však jedno ALE.

Eseročka, ktorá bude chcieť v uvedenom medziobdobí od 1. októbra do 30. novembra 2021 zapísať do obchodného registra akúkoľvek bežnú zmenu (napríklad zmena sídla, predmetu podnikania, konateľa a podobne), a bude sa jednať o SRO zaregistrovanú pred 1. októbrom 2020, bude musieť spolu s touto inou zmenou nahlásiť aj chýbajúce rodné číslo. Obchodný register by totiž v tomto medziobdobí nemal povoliť žiadnu inú zmenu, kým nebudú nahlásené spomínané identifikátory

Pôvodný článok:

Akých spoločností sa týka povinnosť nahlásiť nové údaje do obchodného registra

Rodné čísla a iné údaje spoločníkov SRO musia do obchodného registra nahlásiť všetky spoločnosti (vrátane jednoosobových s.r.o.), ktoré boli zaregistrované pred 1. októbrom 2020. Nové spoločnosti, ktoré sa do obchodného registra zapisujú po tomto dátume, už majú rodné číslo v obchodnom registri nahlásené súčasne s ich registráciou, a preto v tejto súvislosti nemusia robiť nič ďalšie. 

Do kedy je potrebné nahlásiť identifikačné údaje

Rodné číslo, dátum narodenia, prípadne IČO spoločníkov SRO je potrebné zapísať do obchodného registra do 30. septembra 2021, s tým, že túto povinnosť je možné splniť aj po tomto termíne, avšak v takom prípade najneskôr s podaním najbližšieho návrhu na akúkoľvek zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri. Nie však neskôr ako do 30. septembra 2022.

Aké údaje sa musia zapísať do obchodného registra

Pri registrácii spoločnosti s ručením obmedzeným sa do obchodného registra zapisujú aj tieto nové údaje:

Pri spoločníkoch, ktorí sú fyzickými osobami:
– mená a priezviská,
– bydliská,
– dátumy narodenia a rodné čísla alebo iné identifikačné údaje, ak rodné čísla nie sú pridelené (novinka).

Pri spoločníkoch – právnických osobách:
– obchodné mená alebo názvy,
– sídla a
– identifikačné čísla (IČO), ak sú pridelené (novinka). 

Do 30. septembra 2020 sa dátumy narodenia spoločníkov, ani ich rodné čísla alebo IČO do registra nezapisovali, a preto ich je potrebné doplniť teraz, dodatočne osobitným návrhom. Pri ostatných osobách v SRO, ako je napríklad konateľ, prokurista a podobne, sa rodné čísla aj dátumy narodenia zapisovali aj predtým, a tak pre tieto funkcie nie je potrebné tieto údaje dopĺňať.

Zahraničné osoby – spoločníci slovenskej SRO – zvyčajne nemajú pridelené slovenské rodné číslo (ak ide o fyzické osoby) alebo slovenské IČO (ak ide o právnické osoby), a tak namiesto toho si zapisujú iné identifikátory, ako je napríklad číslo pasu alebo číslo pobytového preukazu alebo akékoľvek identifikačné číslo pridelené registrom štátu, v ktorom má zahraničná právnická osoba sídlo.

Rodné číslo a dátum narodenia patrí medzi osobné údaje, a tak nebudú zverejnené vo verejne dostupných registroch (napríklad www.orsr.sk).

Kto je povinný zabezpečiť zápis rodného čísla do obchodného registra

Osobou, ktorá je zodpovedná za nahlásenie rodného čísla, dátumu narodenia, prípadne IČO spoločníka, je konateľ SRO (osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby).

Za článok ďakujeme našej partnerskej spoločnosti FIRMÁREŇ.SK.


© 2019-2020 uctovnictvoprevsetkych.sk všetky práva vyhradené | o tento web sa stará Powered by SYCOM Servers a domarstudio.sk