uctovnictvoprevsetkych.sk

Prvá pomoc pre podnikateľov COVID19

Publikované: 30.12.2020

Pomoc je teda určená štyrom skupinám zamestnávateľov a SZČO: 

 • Prvá skupina: zamestnávatelia a SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi a ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť pre rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,  
 • Druhá skupina: SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. 10 % v marci).
 • Tretia skupina: zamestnávatelia, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie urdžia pracovné miesta aj v prípade prepušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti (patria sem aj zamestnanci v pracovnom pomere).
 • Štvrtá skupina: fyzické osoby, ktoré od 13.03.2020 nemajú žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti).

Druh pomoci pre 3. skupinu

Oprávnení žiadatelia

Do tretej skupiny v rámci pomoci štátu patria zamestnávatelia (okrem subjektov verejnej správy), vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľom, ktorí v čase vyhlásenej MS udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti (ďalej len „zamestnávateľ“). Do cieľovej skupiny patria zamestnanci v pracovnom pomere.

Základné podmienky pre poskytnutie príspevku

Čo musí splniť zamestnávateľ?

 • Zamestnávateľ je povinný vyplácať zamestnancom mzdu alebo náhradu mzdy podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce.
 • Zamestnávateľ je povinný neukončiť pracovný pomer so zamestnancom/zamestnancami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce, a to v lehote dvoch mesiacov nasledujúcich po mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný.
 • Zamestnávateľ môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020.
 • Zamestnávateľ môže počas poskytovania príspevku zvýšiť stav svojich zamestnancov, avšak na týchto zamestnancov príspevok nebude poskytnutý.
 • Zamestnávateľ nemôže počas poskytovania príspevku presunúť zamestnanca, na ktorého si uplatní príspevok na inú prevádzku, ak má zamestnávateľ viac prevádzok.

Na ktorých zamestnancov sa príspevok poskytuje?

 • Za zamestnanca sa na účely poskytnutia príspevku v rámci prvej skupiny považuje zamestnanec v pracovnom pomere.
 • Príspevok sa poskytuje iba na tých zamestnancov, ktorých zamestnávateľ prijal do pracovného pomeru s dňom nástupu do práce najneskôr 01.03.2020.
 • Nárok na poskytnutie príspevku nie je možné uplatniť napríklad na pracovníka pracujúceho na základe  dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, konateľa, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu, spoločníka, ktorý pre svoju s.r.o. pracuje bez pracovnej zmluvy, spolupracujúcej osoby - manželka, deti, rodičia, ktorí v zmysle zákona o nelegálnej práci nemusia mať uzatvorenú pracovnú zmluvu, osoby pracujúcej na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, dobrovoľníka,
 • Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov za čas, za ktorý poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR) alebo čerpajú dovolenku.
 • Zamestnávateľ si môže žiadať o poskytnutie príspevku len na zamestnancov, ktorí sú ku dňu podania žiadosti v pracovnom pomere a nie sú vo výpovednej dobe.
 • Príspevok sa neposkytuje na podporu udržania pracovného miesta zamestnanca, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý iný príspevok na mzdu/celkovú cenu práce zamestnanca v rámci iných nástrojov AOTP, okrem príspevku na vytvorené nové pracovné miesto podľa § 53d zákona o službách zamestnanosti za podmienky, že sa dodržia:
  • maximálne intenzity pomoci uvedené v príslušných usmerneniach alebo nariadeniach o skupinových výnimkách, a zároveň
  • maximálne intenzity pomoci stanovené v príslušných rozhodnutiach Komisie o inej zlučiteľnej pomoci.

Výška príspevku

Zamestnávateľ z tretej skupiny si bude môcť vybrať len jednu z možností na celé obdobie poskytovania príspevku, a teda buď úhradu náhrady mzdy (bližšie viď bod I. nižšie) alebo paušálny príspevok (bližšie viď bod II. nižšie). Poskytovanie príspevku súbežne v rámci opatrenia č. 3A a 3B totiž nie je možné.

 1. Úhrada náhrady mzdy

Výška príspevku na úhradu mzdy sa určuje podľa nasledovných pravidiel:

 1. Finančný príspevok je poskytovaný na úhradu náhrady mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce), najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac v sume 880,00 EUR.
 2. Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle kolektívnej zmluvy alebo písomnej dohody so zástupcami zamestnancov (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce) vyplatil zamestnancom náhradu mzdy vo výške menej ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie 2020 zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, najviac vo výške 880,00 eur.
 3. Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle novelizovaného Zákonníka práce vyplatil zamestnancom náhradu mzdy vo výške viac ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie vyplatí príspevok na náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac však vo výške 880,00 EUR.
 4. Ak je náhrada mzdy (ktorú už zamestnávateľ vyplatil, resp. ktorá bude vyplatená vo výplatnom termíne do konca príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predkladá žiadosť) nižšia ako 880,00 EURpríspevok je najviac vo výške reálne vyplatenej náhrady mzdy.
 1. Paušálny príspevok

Jedná sa o paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb v sume podľa tabuliek pre druhú skupinu, t. j.:

VÝŠKA PRÍSPEVKU ZA MESIAC (pokles tržieb)

 • menej ako 20% = 0 EUR
 • 20% - 39.99% = 180 EUR
 • 40% - 59.99% = 300 EUR
 • 60% - 79.99% = 420 EUR
 • 80% a viac = 540 EUR

Mesačná výška príspevku paušálneho príspevku je 80% hrubej mesačnej mzdy zamestnanca, najviac však vo výške stanoveného paušálneho príspevku poďla poklesu tržieb v zmysle tabuľky vyššie.

Spôsob výpočtu poklesu tržieb

Žiadateľ si vyberie jednu z nasledujúcich alternatív výpočtu:

 1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 04 / 2020 - predchádzajúce je 04/2019)
 2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019
 3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020.

V prípade, ak má žiadateľ viac prevádzok, tržby sa porovnávajú v rámci jedného IČO, bez ohľadu na to, či si žiada o príspevok na pokles tržieb na jednu alebo všetky prevádzky.

Za zamestnanca sa na účel poskytnutia paušálneho príspevku podľa bodu II. považuje:

 • zamestnanec, ktorému zamestnávateľ prideľuje prácu, ako aj
 • zamestnanec, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).

Podmienkou pre poskytnutie paušálneho príspevku podľa bodu II. vyššie je, že zamestnanec nemal viac ako 50 % jeho fondu mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca alebo nečerpal dovolenku.

Autorom článku je kolegyňa Natálka z nášho tímu.


© 2019-2020 uctovnictvoprevsetkych.sk všetky práva vyhradené | o tento web sa stará Powered by SYCOM Servers a domarstudio.sk