uctovnictvoprevsetkych.sk

Ako postupovať pri vybavení a ako sa vypočíta starobný dôchodok

Publikované: 14.12.2019

O dôchodok žiadate v pobočke Sociálnej poisťovne. Aby ste mohli žiadať o dôchodok, musíte splniť dve základné podmienky:

  1. dovŕšiť dôchodkový vek
  2. mať odpracovaných aspoň 15 rokov

Predtým, než podáte žiadosť o starobný dôchodok, je potrebné aby ste si skontrolovali, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky doby zamestnania. Môžete si vyžiadať Výpis individuálneho účtu zo Sociálnej poisťovne písomne, mailom, osobne alebo telefonicky.

Uplatnenie nároku o priznanie starobného dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti žiadateľa, ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a na jeho výplatu. Mesiac pred dovŕšením dôchodkového veku si v Sociálnej poisťovni dohodnete termín spísania žiadosti.

Potrebné doklady k vybaveniu dôchodku:

  • Občiansky preukaz,
  • doklad o ukončení vzdelania,
  • vojenská knižka,
  • rodné listy deti,
  • potvrdenie o všetkých obdobia, v ktorých občan bol evidovaný na ÚPSVaR,
  • doklad, z ktorého je zrejme, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie (ELDP, alebo potvrdenie od zamestnávateľa),
  • potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 01.05.1990 v štátoch, s ktorými nemá SR uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok sa určí ako

POMB x ODP x ADH

POMB – priemerný osobný mzdový bod,

ODP – súčet obdobia dôchodkového poistenia,

ADH – aktuálna dôchodková hodnota

 

Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok od  1. januára 2019 od tohto dňa aj požiadal o priznanie starobného dôchodku.

Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012 (to znamená, že mal vymeriavací základ v rozhodujúcom období v priemere približne na úrovni priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky).

 

Výpočet dôchodku

Vzorec na výpočet dôchodku:

 

SD =POMB x ODP x ADH

SD – priznaná mesačná suma starobného dôchodku,

POMB – priemerný osobný mzdový bod,

ODP – súčet obdobia dôchodkového poistenia,

ADH – aktuálna dôchodková hodnota

Počet odpracovaných rokov:

Pre výpočet starobného dôchodku je dôležitý každý deň starobného poistenia. Funguje to tak, že sa spočítajú všetky dni, kedy ste boli poistení, a výsledné číslo sa vydelí číslom 365. Priemerne ľudia dosahujú 40 – 41 rokov starobného poistenia. Matky, ktoré ostávajú doma s deťmi, sú tiež poistené, poistné za nich platí štát. Nezamestnaný človek nie je poistený, toto obdobie sa mu nezapočítava.

Priemerný osobný mzdový bod:

V slovenskom systéme dôchodkov nie je podstatné, koľko ste do poisťovne odviedli odvodov, ale z akej sumy boli tieto odvody vypočítavané. Nie sú teda dôležité odvody, ale vymeriavací základ. Tento vymeriavací základ sa za každý rok spriemeruje, a tento priemer sa porovná s priemernou mzdou v hospodárstve. Ak vám vyšlo 800 eur, a oficiálna priemerná mzda bola 1000 eur, dosiahnete 0,8. Ak vaša mzda bola 1200 eur, dosiahnete 1,2. Za každý rok sa takto vypočíta hodnota, a nakoniec sa súčet týchto hodnôt vydelí počtom rokov a tak získa priemerná hodnota. Tak vznikne priemerný osobný mzdový bod (POMB).

Ale to nie je všetko.. Priemerný mzdový bod sa ešte upravuje (§ 63), ak vaša mzda bola nízka, alebo vysoká. Ak váš bod dosiahol viac ako 3, tak hodnota nad 3 sa ignoruje. Navyše, z hodnoty od 1,25 do 3 sa berie len 68%. Príklad: Ak ste dosiahli POMB 3,25, tak váš POMB sa upraví takto:

POMB= 1,25 + 0,68*(3-1,25) = 2,44

Naopak, ak váš POMB dosiahol menej ako 1, jeho hodnota sa zvyšuje o 20% z rozdielu, ktorý vám chýbal do dosiahnutia hodnoty 1. Príklad pre POMB 0,7:

POMB= 0,7 + 0,2*(1-0,7) = 0,76

Týmto spôsobom sa do dôchodkového systému vkladá solidarita, keď pracujúcim s vyššími príjmami sa dôchodky výrazne znižujú, a pracujúcim s nižšími dôchodkami sa zase zvyšujú.

ADH je aktuálna dôchodková hodnota

ADH je bulharská konštanta, ktorá bola stanovená pri reforme dôchodkového systému tak, aby v prvom roku viedla ku „žiadúcej“ výške starobného dôchodku. Odvtedy sa táto hodnota zvyšuje o rast priemernej mzdy, aby sa tak do hodnoty dôchodku prenášal ekonomický rast. Táto veličina vnáša do výpočtu dôchodku „peniaze“, počet rokov poistenia a POMB sú len čísla.

Aktuálne na rok 2018 dosahuje hodnotu 11,9379. eur, nájdete ju  na stránke Sociálnej poisťovne.

V prípade, že máte nejaké otázky k tejto téme, neváhajte nás kontaktovať.

Autorkou článku je kolegyňa z nášho účtovného tímu Katka.


© 2019-2020 uctovnictvoprevsetkych.sk všetky práva vyhradené | o tento web sa stará Powered by SYCOM Servers a domarstudio.sk