uctovnictvoprevsetkych.sk

Kúpili ste v roku 2022 nehnuteľnosť?

Publikované: 11.1.2023

Nezabudnite na to, že do 31. januára 2023 je potrebné podať daňové priznanie. Zdaňovacím obdobím pri dani z nehnuteľností je kalendárny rokDaň z nehnuteľností sa platí v aktuálnom roku, t. j. v roku 2023 daňovníci zaplatia daň na rok 2023 (nie spätne, ako napr. pri dani z príjmov).

Daňovník priznáva daň z nehnuteľnosti ako majetkovú daň podaním priznania k dani z nehnuteľnosti. Prípadne pri vzniku ďalšej daňovej povinnosti ako čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti alebo čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti. 

Daň z nehnuteľnosti sa platí za pozemky, stavby, byty a nebytové priestory v bytovom dome. 

Daňové priznanie sa podáva na príslušnom tlačive, kde musí daňovník vyplniť údaje potrebné pre výpočet výšky dane z nehnuteľnosti a doručiť správne vyplnené tlačivo na príslušný správcovský úrad. Správcom dane z nehnuteľností je obec (mesto), na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza.

Upozornenie: Rozhodujúci nie je trvalý pobyt daňovníka, ale miesto, kde sa nachádza predmetná nehnuteľnosť, ktorá je predmetom priznania alebo čiastkového priznania k dani z nehnuteľností.

Toto tlačivo je potrebné doručiť do 31. januára 2023. Daň je splatná do 15 dní po vyrubení výšky dane a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia. Ak presiahne výšku 33 000 eur, daňovník si môže daň rozložiť do dvoch splátok. 

Pokiaľ platíte daň z pozemkov, jej výška sa vypočíta ako súčin rozlohy v metroch štvorcových, hodnoty pôdy v eurách a sadzby dane, ktorá je zákonom stanovená vo výške 0,25%, pokiaľ správca dane nestanoví inak. 

Ak platíte daň zo stavby, výpočet výšky je zložitejší. Jedná sa o súčet sadzby dane a príplatku za podlažie (krát počet podlaží) a táto hodnota sa násobí rozlohou v metroch štvorcových. Ročná sadzba dane je podľa zákona 0,033 eur za každý začatý meter štvorcový, pokiaľ správca dane nestanoví inak. 

Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome sa vypočíta ako súčin rozlohy v metroch štvorcových a sadzba dane. Jej výška je zákonom stanovená na 0,033 eur za každý začatý meter štvorcový zastavanej plochy, ak správca dane nestanoví inak.

Od dane sú oslobodené tie pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, ktoré určuje paragraf 17 odstavec 1 zákona o miestnych daniach, pričom podľa odstavcov 2 a 3 môže správca dane rozhodnúť o znížení dane alebo o oslobodení od platenia dane, pokiaľ nehnuteľnosť spĺňa podmienky, ktoré toto umožňujú.

Obvykle správca dane vyrubuje daň z nehnuteľností na aktuálny rok v máji príslušného roka (v máji 2023 na rok 2023).

 

 

 


© 2019-2020 uctovnictvoprevsetkych.sk všetky práva vyhradené | o tento web sa stará Powered by SYCOM Servers a domarstudio.sk