uctovnictvoprevsetkych.sk

KRITÉRIÁ PRE URČENIE INDEXU DAŇOVEJ SPOĽAHLIVOSTI

Publikované: 21.6.2022

Kritérium 01 - Nedoplatky za daňovú časť a colnú časť
Kritérium 02 - Nedoplatky za daňovú časť a colnú časť
Kritérium 03 - Odpísané nedoplatky pre nevymožiteľnosť
Kritérium 04 - Nepodanie daňového priznania k dani z príjmov – DPPO, DPFO typ B v zákonom stanovenej lehote
Kritérium 05 - Nepodanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty a kontrolných výkazov v zákonom stanovenej lehote
Kritérium 06 - Nepodanie iných daňových priznaní a daňových dokumentov v zákonom stanovenej lehote
Kritérium 07 - Vyhodnotenie uloženia pokuty pri správe spotrebných daní
Kritérium 08 - Vyhodnotenie podávania daňového priznania pre spotrebné dane v lehote
Kritérium 09 - Vyrubenie spotrebnej dane alebo rozdielu spotrebnej dane colným úradom
Kritérium 10 - Určovanie spotrebnej dane podľa pomôcok
Kritérium 11 - Nálezy z kontrol – DÚ
Kritérium 12 - Určovanie dane podľa pomôcok
Kritérium 13 - Zánik nároku na vrátenie NO DPH
Kritérium 14 - Porušenie vybraných ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon č. 289/2008 Z. z.“) a zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti.
Kritérium 15 - Porušenie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Viac o týchto kritériách si môžete prečítať na stránke Finančnej správy.


© 2019-2020 uctovnictvoprevsetkych.sk všetky práva vyhradené | o tento web sa stará Powered by SYCOM Servers a domarstudio.sk