uctovnictvoprevsetkych.sk

Odpisy

Publikované: 07.12.2021

Je to vlastne vyjadrenie opotrebovania určitej veci. Ako príklad si uvedieme situáciu kedy si podnikateľ obstará do majetku osobné motorové vozidlo. Máme tendenciu myslieť si že pokiaľ sme si vozidlo kúpili, odzrkadlí sa nám to v nákladoch v príslušnom období, kedy sme ho kúpili. Je to ale mylná predstava. V skutočnosti sa nám takáto investícia odzrkadlí v nákladoch postupne v priebehu niekoľkých rokov.

 

Pokiaľ si kúpime auto za 12 000,- EUR v 1/2021, v roku 2021 budeme mať v nákladoch z tejto sumy iba 3 000,- EUR a to výpočtom: 12 000,- EUR : 48 mesiacov x 12 mesiacov roku 2021 = 3 000,- EUR. Pretože toto vozidlo sa zaradí do odpisovej skupiny 1, ktorá sa odpisuje 4 roky (48 mesiacov), teda sumu 12 000,- EUR musíme rozdeliť na 48 rovnakých dielov a každý mesiac si uplatníme v nákladoch 1/48 z 12 000,- EUR. Aj keď sme utratili v januári 2021 sumu 12 000,- EUR, v nákladoch roku 2021 bude iba 3 000,- EUR, avšak takáto výška nákladov už bude aj v roku 2022, 2023 a 2024 (3 000,- EUR/rok).

 

Odpisovanie podlieha odpisovému plánu, ktorý je jasne daný, pričom sú stanovené odpisové skupiny, doby odpisovania, podmienky pre zaradenie majetku do odpisovania. Uvedené rieši zákon o dani z príjmov.

 

Pokiaľ sa nám dostane do rúk hlavná kniha, v účtovníctve evidujeme odpisy na účte 551, tu nájdeme výšku odpisov v našej firme.

 

Odpisy je možné aj prerušiť a znova v nich pokračovať v ďalšom období, v tomto prípade sa predĺži doba odpisovania o príslušné obdobie kedy boli odpisy prerušené – toto je jeden z nástrojov ako ponížiť náklady a tak zvýšiť hospodársky výsledok firmy.

 

 

Čo podlieha odpisovaniu:

Hmotný majetok – samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v hodnote nad 1 700,- EUR s použiteľnosťou dlhšou ako jeden rok, budovy a iné stavby, pestovateľské celky trvalých porastov, zvierat ktoré sú dlhodobým majetkom, technické zhodnotenie. Pokiaľ si kúpime autá, stroje, zariadenia a pod., ktorých obstarávacia cena je vyššia ako 1 700,- EUR, tak patria do tejto kategórie.

Nehmotný majetok - ak je jeho hodnota nad 2 400,- EUR a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. Pokiaľ obstaráme softwér, know-how, licencie, autorské práva, ochranné známky a pod. patria do tejto skupiny.

Pozemky, umelecké diela a zbierky alebo predmety z drahých kovov nie sú predmetom odpisovania, pretože sa neopotrebúvajú a ich hodnota obvykle narastá.

Pozor musíme dávať pokiaľ kúpime budovu s pozemkom, tu je nutné rozlíšiť sumu za budovu osobitne – táto suma sa odpisovať bude a sumu za pozemok – táto suma sa odpisovať nebude.

 

Poznáme 6 odpisových skupín a to:

Odpisová skupina 0  s dobou odpisovania 2 roky, odpisová skupina 1  s dobou odpisovania 4 roky, odpisová skupina 2 s dobou odpisovania 6 rokov, odpisová skupina  3 s dobou odpisovania 8 rokov, odpisová skupina 4  s dobou odpisovania 12 rokov, odpisová skupina 5 s dobou odpisovania 20 rokov a odpisová skupina 6 s dobou odpisovania 40 rokov. Čo patrí do ktorej konkrétnej skupiny je dané nasledovne:

 

Odpisová skupina 1

 • počítače a periférne zariadenia,
 • komunikačné zariadenia,
 • spotrebná elektronika,
 • meracie, testovacie a navigačné zariadenia,
 • optické a fotografické prístroje a zariadenia,
 • kancelárske stroje a zariadenia,
 • ručné nástroje,
 • bicykle a vozíky pre invalidov,
 • osobné automobily okrem automobilov patriacich do 0. odpisovej skupiny,
 • motorové vozidlá na prepravu desať a viac osôb (autobusy) okrem trolejbusov a elektrobusov,
 • motorové vozidlá na prepravu nákladu,
 • bicykle a vozíky pre invalidov,
 • a iné.

 

Odpisová skupina 2

 • kone – živé,
 • montované stavby z dreva a plastov; ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete,
 • prístroje na ožarovanie, elektromedicínske a elektroterapeutické prístroje,
 • batérie a akumulátory,
 • drôty a elektroinštalačné zariadenia,
 • elektrické svietidlá,
 • prístroje pre domácnosť,
 • ostatné elektrické zariadenia,
 • závesné lodné motory,
 • zariadenia na kvapalný pohon,
 • ostatné čerpadlá a kompresory,
 • zdvíhacie a manipulačné zariadenia,
 • chladiace a mraziace zariadenia a tepelné čerpadlá okrem typov pre domácnosti,
 • stroje na tvarovanie kovov a obrábanie,
 • stroje pre hlbinnú a povrchovú ťažbu a pre stavebníctvo,
 • stroje a prístroje na výrobu papiera a lepenky,
 • stroje na výrobu plastov a gumy,
 • ostatné stroje a prístroje na špeciálne účely inde neuvedené,
 • trolejbusy a elektrobusy,
 • motorové vozidlá na špeciálne účely,
 • karosérie motorových vozidiel; prívesy a návesy,
 • motocykle a prívesné vozíky,
 • ostatné dopravné zariadenia inde neuvedené,
 • nábytok,
 • hudobné nástroje,
 • športové výrobky,
 • lekárske a stomatologické nástroje a potreby.

 

Odpisová skupina 3

 • elektrické motory, generátory a transformátory a elektrické rozvodné a ovládacie zariadenia,
 • zážihové spaľovacie lodné motory, ostatné motory,
 • ostatné piestové vznetové motory s vnútorným spaľovaním,
 • turbíny,
 • pece, horáky a ich časti,
 • chladiace a vetracie zariadenia okrem zariadení pre domácnosť, okrem chladiacich zariadení zaradených v 2. odpisovej skupine,
 • stroje pre metalurgiu.

 

Odpisová skupina 4

 • montované budovy z betónu, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete,
 • montované budovy z kovov, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete,
 • ostatné nádrže, zásobníky a kontajnery z kovov,
 • parné kotly okrem kotlov na centrálny ohrev teplej vody,
 • zbrane a munícia,
 • lode a plavidlá,
 • rekreačné a športové člny,
 • železničné lokomotívy a vozový park,
 • lietadlá a kozmické lode a podobné zariadenia,
 • vojenské bojové vozidlá,
 • pestovateľské celky trvalých porastov s časom plodnosti dlhším ako tri roky,
 • diaľkové telekomunikačné siete a vedenia,
 • miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia,
 • drobné stavby,
 • jednotlivé oddeliteľné súčasti zabudované v stavbách určené na samostatné odpisovanie:
 • klimatizačné zariadenia,
 • osobné a nákladné výťahy,
 • eskalátory a pohyblivé chodníky.

 

Odpisová skupina 5

 • budovy okrem tých, ktoré patria do odpisovej skupiny 6,
 • inžinierske stavby okrem stavieb patriacich do odpisových skupín 4 a 6 a okrem jednotlivých oddeliteľných súčastí uvedených v odpisových skupinách 2 a 4.

 

Odpisová skupina 6

 • bytové budovy,
 • hotely a podobné budovy,
 • budovy pre administratívu,
 • budovy pre kultúru a verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo,
 • a iné

Ďakujeme, za súhrn informácií našej kolegyni Monike. V prípade, že by ste potrebovali poradiť s odpisovaním majetku a ako nám to môže upraviť základ dane a hospodársky výsledok neváhajte nás kontaktovať.


© 2019-2020 uctovnictvoprevsetkych.sk všetky práva vyhradené | o tento web sa stará Powered by SYCOM Servers a domarstudio.sk