uctovnictvoprevsetkych.sk

Zápis konečného užívateľa výhod

Publikované: 10.12.2019

Dovoľujem si Vás upozorniť, že od 1.11.2018 vstúpil do platnosti povinný zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra s lehotou do 31.12.2019.

Konečným užívateľom výhod, ktorý sa zapisuje do obchodného registra je každá fyzická osoba, ktorá: 

- skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a každá fyzická osoba, v prospech ktorej právnická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod.

- má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
- ovláda právnickú osobu iným spôsobom
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti

Konečnými užívateľmi výhod sú obvykle spoločníci, akcionári, tichí spoločníci a niekedy tiež štatutári. V prípade, že žiadne z vyššie uvedených kritérií nie je možné aplikovať, za konečného užívateľa výhod sa považujú členovia vrcholového manažmentu danej spoločnosti.

Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra nemajú len právnické osoby, ktoré sú:
- subjektom verejnej správy,
- emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
- subjektom zapísaným v Registri partnerov verejného sektora.
Všetky ostatné právnické osoby túto povinnosť majú.

Údaje o konečných užívateľoch výhod nie sú v obchodnom registri verejne prístupné.

Novozaložené spoločnosti, ktoré sú do obchodného registra zapisované od 01.11.2018, konečného užívateľa výhod zapisujú povinne už pri prvozápise firmy do obchodného registra.

V prípade, ak konečný užívateľ výhod nebude do obchodného registra zapísaný včas, teda v lehote do 31.12.2019, spoločnosti hrozí uloženie pokuty až do výšky 3.310 €.

Zároveň vás touto cestou upozorňujeme, že nejde o totožnú povinnosť ako pri zápise do Registra partnerov verejného sektora (RPVS). Povinnosť zápisu konečného užívateľa do obchodného registra sa totiž vzťahuje na všetky právnické osoby, bez ohľadu na to, či obchodujú so štátom alebo nie.

 

Vieme Vám túto povinnosť zabezpečiť a cena služby zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra je 30,- Eur. 

Do prílohy mailu zároveň pripájam formulár, ktorý v prípade záujmu o službu zápisu konečného užívateľa výhod stačí vyplniť a zaslať späť prostredníctvom mailu.

 

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať.

 


© 2019-2020 uctovnictvoprevsetkych.sk všetky práva vyhradené | o tento web sa stará Powered by SYCOM Servers a domarstudio.sk